Centre Name: Ropar

Address: Dashmesh Nagar near Bela Chowk, Ropar, Punjab- 140001