Centre Name : Junior DPS, Sudhar Sabha Vidya Samiti
School No.: 9694030303/ 9694010300
School :Address :Asha Ganj, Ajmer Pincode- 305001
Email : Rajasthan.ajmer@juniordps.com